ВІДЕОКУРС економіка для всіх


 

Курс відеолекцій, присвячений питанням розвитку економіки держави з урахуванням світових тенденцій та процесів в режимі турбо глобалізації.

 

Метою курсу є пошук найкращої моделі економіки  для соціуму. Ліберальна капіталістична чи соціальна-марксистська? Пошук, аналіз та  винаходження нових моделей, притаманних сучасним реаліям.

 

Рекомендовано як додатковий матеріал до курсів: «Економічна теорія», «Економіка та організація виробництва», «Міжнародна економіка», «Макроекономіка», «Фінанси підприємств», «Гроші та кредит», «Управління персоналом», «Поведінкова економіка»


Випуск 1.  Загальні положення курсу

 

Що таке економіка, чи вважати її наукою та чи має економіка бути економною.


Випуск 2. Безмежність потреб та обмеженність ресурсів

 

Всі економічні ресурси взаємозамінні. Проте альтернативність не буває абсолютною! Трудові ресурси, наприклад, не здатні повністю замінити капітал. Весь час існування людства іде боротьба за ресурси. Саме вона є двигуном прогресу, а ресурси, які є головною цінністю - фактором світобудови.

 

Аналізуються економічні системи та їх залежність від ресурсної бази.


Випуск 3. Крива виробничих можливостей

 

Альтернативні витрати або Витрати упущеної можливості. Цікаві графічні приклади до роз’яснень та теоретичних аспектів. Крива виробничих можливостей з прикладами її застосування.


Випуск 4. Економічний націоналізм

 

Головне завдання сьогодення у розвинутих країнах– максимальна незалежність від інших та максимальна залежність інших від тебе. Така політика, наприклад, заважає кредитуванню власної економіки з боку геополітичних конкурентів.Попри  тимчасові економічні виграші конкуренти можуть використовувати таку залежність у власних інтересах.

Помилки України в міжнародних угодах - як наслідок сальдо торгового балансу (негативне) і зростаючий державний борг.


Випуск 5. Конкуренція і ринкова структура

 

Чотири типи ринкових структур конкуренції. Ідеальні та реальні ринкові структури конкуренції. Економічна доцільність конкуренції у сферах діяльності природних монополій. Діяльність природних монополій з огляду на їх ефективність для економіки України. Аналіз сфер діяльності природних монополій та їх регулювання. Досвід країн світу.


Випуск 6. Транснаціональні корпорації у міжнародній конкуренції

 

Конкуренція в сучасній глобальній економіці розвивається швидкими темпами і щоразу доповнюється новими формами та методами. Це змушує компанії швидко реагувати на зміни, використовувати власні унікальні механізми впливу та боротьби з конкурентами з метою збільшення власних прибутків. Існують компанії, для яких боротьба за владу на ринку складає основу місії. Це - ТНК! Представлено широке дослідження діяльності ТНК в світі. Аналіз міжнародній конкуренції, яка існує між великими підприємствами, що мають надможливості для свого розвитку з огляду на монополізацію ринків та захоплення ресурсної бази.


Випуск 7. Міжнародне оподаткування

 

Ера глобалізму характеризується тим, що дозволяє розміщувати головний офіс компанії в одній країні, утримувати гроші в банках другої країни, заробляти їх у третій країні, а податки сплачувати там, де їх найменше стягуватимуть. Аналіз податкових систем в  країнах світу. Географія офшорних зон та механізми їх використання.


Випуск 8.  Податкова система України

 

Аналіз законодавчих змін у Податковому кодексі України. Система оподаткування та ставки податків.Загальнодержавні та місцеві податки, система єдиного оподаткування (спрощенці).


Випуск 9. Нововведення у податковій системі: міфи та реалії

 

Стратегічні напрямки реформи Державної фіскальної служби та можливі нововведення у сфері оподаткування – податок на виведений капітал та амністія капіталу. Світовий досвід запровадження цього податку та причини затримки його запровадження в Україні. Історичний екскурс запровадження амністії капіталу в світі разом із причинами та наслідками. Доведено, що причинами тіньової економіки є надмірний фіскальний тиск, зарегульованість та домінування монополій.


Випуск 10. ВВП і його таємниці

 

Представлено широкий аналіз  поняття ВВП та методів його обчислення. Розглянуто питання номінального, реального ВВП та дефлятора. Різноманітність складників ВВП, вплив на майбутнє економіки,  мультиплікативний ефект. Аналіз проблеми із обчисленням та застосуванням коефіцієнту ПКС (паритет купівельної спроможності).


Випуск 11.  Економічне зростання та інфляція

 

Інфляція. Її  визначення та види. Причини інфляції та широкий ретроспективний аналіз причин та наслідків галопуючої інфляції у різних країнах світу. Аналіз інфляційних процесів в Україні по роках. Алгоритм розрахунку індексу споживчих цін (ІСЦ) і  відмінності самої методики розрахунку у Держстаті та НБУ. Некоректність методики та практики обчислення ІСЦ.


Випуск 12.  Інфляція та НБУ

 

Світова практика та моделі взаємовідносин ЦБ із урядами країн. Режим інфляційного таргетування, характер змін після його запровадження в Україні та наслідки. Основні технічні параметри таргетування інфляції. Основні засади грошово-кредитної політики та Стратегії монетарної політики в Україні. Характеристика облікової ставки та її вплив на економічні процеси і кон’юнктуру ринку.


Випуск 13.  Економічне зростання та приватизація

 

Поняття національної економіки у транснаціональній системі координат. Аналізується частка державного сектору з огляду на кількість підприємств, які є учасниками економічних процесів та приносять доход у бюджет країни. Аналіз світового досвіду в питаннях приватизації та націоналізації підприємств стратегічного значення разом із причинами та методами. Визначено частку державного сектору у різних країнах світу.


Випуск 14. Частина1. Земельний мораторій: загрози, механізми, наслідки.

 

Ретроспектива ринку оренди та ринку землі в світі. Розбіжності та законодавчі перепони щодо виведення землі із земельного обігу та/або недобросовісного її використання. Цінова політика ринку землі у різних країнах світу. Причини створення мораторію та історія його підтримки за роки незалежності України.


Випуск 14. Частина 2. Земельний мораторій: загрози, механізми, наслідки.

 

Причини непідготовленості країни до зняття мораторію. Проблеми інвентаризації та внесення змін до Державного земельного кадастру та ціноутворення на ринку землі. Недосконалість формули ренти та інших нормативних методик. Схеми можливого спекулювання земельними ділянками. Можливий механізм реалізації та запровадження ринку землі..

Випуск 15. Теорія ігор та реальність.

 

Історія виникнення теорії. Її  трансформація та спрощення у сучасних моделях використання. Математичний апарат першоджерела, поняття оптимальної стратегії та ймовірності.   «Дилема ув’язнених». Можливості її використання у міжнародній економіці та політиці. Приклади колективних ігор.


Випуск 16. Частина1. Міфічний споживчий кошик та мінімальний розмір оплати праці.

 

Динаміка зміни мінімальної зарплати в Україні по роках з аналізом причин, які впливають на її коливання. Різниця між мінімальною та реальною заробітною платою.

Плюси та мінуси встановлення мінімального розміру оплати праці та розбіжності відносно переваг позитивних ефектів над негативними наслідками.


Випуск 16. Частина2. Зарплати чиновників та пенсійна реформа.

 

Висвітлюється питання Безумовного базового доходу, історія його виникнення та підтримка країнами світу, яка не є поширеною. Методика обчислення середньої заробітної плати як в Україні, так і в світі. Аналітичний аналіз  зарплат чиновників. Пенсійна система в Україні та можливості її реформування.


Випуск 17. Дефіцит державного бюджету та державний борг.

 

Поняття державного бюджету, його можливі комбінаційні умови та види. Причини дефіциту державного бюджету та шляхи забезпечення його збалансованості. Способи фінансування дефіциту державного бюджету, їх позитивні та негативні наслідки. Механізм ефекту витіснення та його негативний вплив на розвиток економіки країни. Наслідки великого державного боргу та його вплив на суверенітет країни.


Випуск 18. Валютний курс та режими валютних курсів.

 

Поняття валютного курсу та його режимів. Інтервенції НБУ, які пов’язані із станом платіжного балансу. Дефіцит та профіцит платіжного балансу та їх наслідки для реального сектору економіки. Аналіз Бреттон-Вудської валютної системи та змін, які вона принесла у світову систему фінансів. Сальдо платіжного балансу в Україні та структурні зміни, які воно несе для економічного розвитку. Політика Мінфіну та НБУ з огляду на вплив на валютний курс та механізми втручання у його формування.


Випуск 19. Підприємство та його організаційні форми.

 

Поняття «підприємство» та його організаційні форми. Правові аспекти функціонування підприємства. Принципи функціонування підприємств у реальному секторі. Статистика функціонування підприємств в Україні та структура реального сектору економіки.


Випуск 20. Основний капітал. Проблеми та перспективи фінансування.

 

Поняття основного капіталу та його структури, методи оцінки основних фондів, моральний та фізичний знос, амортизація та методи її розрахунків, показники використання основних фондів. Стан основних засобів виробничих підприємств України та проблеми інвестування у їх розвиток. Проблеми відтворення основного капіталу в Україні для запобігання подальшого зниження виробничого потенціалу національної економіки.


Випуск 21. Оборотні кошти

 

Категоріальний апарат за темою, теоретичні відомості та практичні рекомендації з розрахунків: видів запасів, матеріалоємності, коефіцієнтів вилучення готової продукції та використання матеріалів, показників оборотності, норми запасів. Основні напрямки управління оборотними активами.


Випуск 22. Облік витрат та калькуляція собівартості продукції

 

Cобівартість продукції, як один з найважливіших показників діяльності, що впливає на рентабельність і самоокупність підприємства, а також визначає ступінь досягнення стратегії зниження витрат у зміцненні конкурентоспроможності підприємства.


Випуск 23. Людський потенціал та трудова міграція — яким є ринок праці в Україні?

 

Особливості міграційної ситуації та міграційної політики в світі та в Україні. Основні форми трудових міграцій. Поняття людського капіталу та його цінності для країни. Види інвестицій в людський капітал. Оцінка рівня людського капіталу та основні показники, за якими визначається ІЛР (Індекс людського розвитку).


Випуск 24. Структура капіталу і ризик. Взаємодія операційного та фінансового левериджу

 

Підприємницький ризик та чинники, що його формують. Постійні та змінні витрати. Контроль за витратами. Операційний леверидж.Точка беззбитковості та метод її знаходження. Побудова графіка беззбитковості виробництва і реалізації продукції. Вимірювання операційного левериджу. Коефіцієнт операційного левериджу та його розрахунок. Фінансовий ризик.


Випуск 25. Економічна сутність ціни та ціноутворення в Україні

 

Ціна та особливості її встановлення в сучасних умовах господарювання. Нормативна основа правового регулювання цін в Україні. Основна мета та завдання державного регулювання цін. Дослідження державного вливу на ціни та тарифи у різних країнах світу. 


Випуск 26. Подвійне ціноутворення. Теорія бізнес-моделей

 

Все про бізнес-моделі, помилки при їх створенні та методи їх уникнення. Типи і види бізнес-моделей. Багатофакторна модель та її види. Теорія простих бізнес-моделей із подвійним (двокомпанентним) ціноутворенням.


Випуск 27. Інвестиції — міфи та реалії

 

Все про інвестиції. Форми та види інвестицій. Відмінності у класифікаціях інвестицій. Політика формування інвестиційних ресурсів. Прогнозування потреби в загальному обсязі інвестиційних ресурсів. Інвестиції в Україну. Закон про «інвестнянь» - наскільки спрацює і чого очікувати. Суттєві перешкоди для інвестицій в Україні.


Випуск 28. Європейська економіка та її торговельна політика щодо України

 

Історія створення ЄС. Поняття центру і периферії та принципи співпраці в середині ЄС. Угода про співробітництво з ЄС - позитиви та негативи. Досвід вступу до ЄС країн східної Європи та Прибалтики. Торговельна політика ЄС щодо України. Підсумки співробітництва та перспективи на майбутнє.