Дистанційні курси у вільному доступі


Основи програмування на R
Математика для інженерів та економістів. Диференціальні рівняння
Вища та прикладна математика. Частина І . Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії та їх застосування до задач менеджменту, бізнесу, економіки
Математика для інженерів та економістів. Кратні, криволінійні і поверхневі інтеграли
Фінансова математика та елементи страхової математики
Математика для інженерів та економістів. Елементи теорії поля
Моделювання радіоелектронних кіл
Операційна система UNIX (Конспект лекцій)
Операційна система UNIX (Методичні вказівки до практичних занять)
Technology Foresight
Англійська мова професійного спрямування
Мультимедійний лексико-граматичний комплекс з англійської мови для підготовки курсантів 4-го курсу ВІТІ НТУУ «КПІ» до складання державного іспиту
Вища математика для студентів економічних спеціальностей
Дискретна математика
Додаткові розділи механіки
Електро-, радіо- та акустичні матеріали
Загальна хімія
Інтегральне числення функцій однієї змінної. Диференціальні рівняння
Інфраструктура інноваційної діяльності
Комп’ютерна техніка та методи математичної статистики
Нечіткі моделі в медичних експертних системах

Основи бізнесу
Системне програмне забезпечення
Сучасна українська мова. Модуль «Мова українських видань»
Фізика 2. Електрика
Фізика 3. Коливання і хвилі
Фізика активних діелектриків
Фізика діелектриків
Функції багатьох змінних. Ряди. Теорія ймовірностей


English for Science and Technology 1-2

English for Specific Purposes 3-2

Mathematics-1

Microsoft Office 2003. Access

Microsoft Office 2007. Word

MS WORD 2007 Адаптивний

Technology Foresight

Алгоритмізація та програмування

Алгоритмізація та програмування електроенергетичних задач

Англійська мова для науковців, викладачів, аспірантів та студентів ADVANCED CONVERSATIONAL ENGLISH

Англійська мова для самостійної роботи студентів 3 курсу ФАКС напряму підготовки «Авіоніка» частина 2

Англійська мова для студентів 1-го курсу ФІОТ, ІПСА, ФПМ, ММІФ

Англійська мова для студентів 1-й курсу РТФ
Англійська мова для студентів 2-го курсу до самостійної роботи. ФМФ. Спеціальність фізика

Англійська мова для студентів 2-го курсу РТФ

Англійська мова для студентів 2-го курсу ФІОТ, ІПСА, ФПМ, ММІФ

Англійська мова для студентів 3-го курсу РТФ

Англійська мова для студентів 3-го курсу ФІОТ, ФПМ, ІПСА, ММІФ

Англійська мова для студентів 4 курсу РТФ

Англійська мова професійного спрямування для самостійної роботи студентів 3 курсу ММІ

Англійська мова професійного српямування: MACHINE TOOLS, для студентів 3 курсу, спеціальності металорізальні верстати та системи, ММІ

Бази даних

Векторна алгебра та аналітична геометрія

Вища математика для студентів економічних спеціальностей

Вступ до англійської мови гуманітарного спрямування

Дискретна математика

Додаткові розділи механіки

Екологія людини

Електро-, радіо- та акустичні матеріали

Електромагнітна обробка розплавів

Електромеханічні системи

Елементарна теорія чисел та елементи криптографії

Етика і естетика (Кайс З.В.)

Загальна хімія

Зварювальні матеріали

ІКТ-компетентність вчителя

Імовірнісні основи обробки даних

Інженерна та комп'ютерна графіка

Інтегральне числення функцій однієї змінної. Диференціальні рівняння

Інфраструктура інноваційної діяльності

Історія України для іноземних студентів

Комерційна діяльність і ринки трансферу технологій (DEMO)

Коммерческая деятельность и рынки трансфера технологий (DEMO)

Комп’ютерна техніка та методи математичної статистики

Лінгвістичне забезпечення САПР-2

Лінійна алгебра та аналітична геометрія

Математика для інженерів та економістів. Диференціальне числення функції однієї змінної

Математика для інженерів та економістів. Диференціальне числення функцій багатьох змінних

Математика для інженерів та економістів. Інтегральне числення функцій однієї змінної

Математична статистика

Математичний аналіз І. Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної

Математичний аналіз(2)

Методичіні вказівки до практичних занять з кредитного модуля "Теорія механізмів і машин"

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Англійська мова» для студентів першого курсу механіко-машинобудівного інституту (частина I)

Метрологічне забезпечення засобів вимірювальної техніки. Розрахункова робота

Мультимедійний лексико-граматичний комплекс з англійської мови для підготовки курсантів 4-го курсу ВІТІ НТУУ «КПІ» до складання державного іспиту з дисципліни "Англійська мова професійного спрямування"

Мультимедійний навчальний курс з дисципліни "Іноземна мова професійного спрямування" до самостійної роботи студентів ІIІ курсу ІХФ напрямку підготовки "Екологія"

Нечіткі моделі в медичних експертних системах

Операційна система UNIX (Конспект лекцій)

Основи бізнесу

Основи електроніки та схемотехніки

Основи побудови комп’ютерів та комп’ютерна архітектура. Основи програмування. РГР

Основи технології зварювання конструкційних металів. Модуль 2

Основи трансферу технологій (DEMO)

Основы создания тестовых заданий и тестов учебных достижений

Основы трансфера технологий (DEMO)

Педагогіка вищої школи

Права интеллектуальной собственности и лицензирование (DEMO)

Права інтелектуальної власності та ліцензування (DEMO)

Прикладна механіка

Проектування систем з розподіленими базами даних

Роботи, робото-технологічні комплекси і гнучкі виробничі системи

Системне програмне забезпечення

Статистичне управління процесами

Сучасна українська мова. Модуль «Мова українських видань»

Теоретична механіка (1.3.1.01)

Теорія механізмів і машин

Теорія механізмів і машин

Теорія механізмів і машин. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із використанням комп'ютерних технологій. Розділ: «Тертя в механізмах»

Технологии e-правительства

Технології е-урядування

Технологія комп'ютерного проектування

Технологія металів та матеріалознавство

Технологія створення програмних та інтелектуальних систем (Цеслів О. В.)

Українська мова за професійним спрямуванням

Українська мова професійного спілкування

Управление проектами трансфера технологий (DEMO)

Управління інноваційними проектами в галузі енергозбереження (ДЕМО)

Управління проектами трансферу технологій (DEMO)

Управління ризиками

Фізика 2. Електрика

Фізика 3. Коливання і хвилі

Фізика активних діелектриків

Фізика діелектриків

Функції багатьох змінних. Ряди. Теорія ймовірностей