ВІДЕОКУРС ЕКОНОМІКА ДЛЯ ВСІХ

(ЧАСТИНА ТРЕТЯ)


 

Курс відеолекцій, присвячений питанням розвитку економіки держави з урахуванням світових тенденцій та процесів в режимі турбо глобалізації.

 

Метою курсу є пошук найкращої моделі економіки  для соціуму. Ліберальна капіталістична чи соціальна-марксистська? Пошук, аналіз та  винаходження нових моделей, притаманних сучасним реаліям.

 

Рекомендовано як додатковий матеріал до курсів: «Економічна теорія», «Економіка та організація виробництва», «Міжнародна економіка», «Макроекономіка», «Фінанси підприємств», «Гроші та кредит», «Управління персоналом», «Поведінкова економіка»


Випуск 21. Оборотні кошти

 

Категоріальний апарат за темою, теоретичні відомості та практичні рекомендації з розрахунків: видів запасів, матеріалоємності, коефіцієнтів вилучення готової продукції та використання матеріалів, показників оборотності, норми запасів. Основні напрямки управління оборотними активами.

Випуск 22. Облік витрат та калькуляція собівартості продукції

 

Cобівартість продукції, як один з найважливіших показників діяльності, що впливає на рентабельність і самоокупність підприємства, а також визначає ступінь досягнення стратегії зниження витрат у зміцненні конкурентоспроможності підприємства.Випуск 23. Людський потенціал та трудова міграція — яким є ринок праці в Україні?

 

Особливості міграційної ситуації та міграційної політики в світі та в Україні. Основні форми трудових міграцій. Поняття людського капіталу та його цінності для країни. Види інвестицій в людський капітал. Оцінка рівня людського капіталу та основні показники, за якими визначається ІЛР (Індекс людського розвитку).

 


Випуск 24. Структура капіталу і ризик. Взаємодія операційного та фінансового левериджу

 

Підприємницький ризик та чинники, що його формують. Постійні та змінні витрати. Контроль за витратами. Операційний леверидж.Точка беззбитковості та метод її знаходження. Побудова графіка беззбитковості виробництва і реалізації продукції. Вимірювання операційного левериджу. Коефіцієнт операційного левериджу та його розрахунок. Фінансовий ризик.Випуск 25. Економічна сутність ціни та ціноутворення в Україні

 

Ціна та особливості її встановлення в сучасних умовах господарювання. Нормативна основа правового регулювання цін в Україні. Основна мета та завдання державного регулювання цін. Дослідження державного вливу на ціни та тарифи у різних країнах світу. 


Випуск 26. Подвійне ціноутворення. Теорія бізнес-моделей

 

Все про бізнес-моделі, помилки при їх створенні та методи їх уникнення. Типи і види бізнес-моделей. Багатофакторна модель та її види. Теорія простих бізнес-моделей із подвійним (двокомпанентним) ціноутворенням.

 Випуск 27. Інвестиції — міфи та реалії

 

Все про інвестиції. Форми та види інвестицій. Відмінності у класифікаціях інвестицій. Політика формування інвестиційних ресурсів. Прогнозування потреби в загальному обсязі інвестиційних ресурсів. Інвестиції в Україну. Закон про «інвестнянь» - наскільки спрацює і чого очікувати. Суттєві перешкоди для інвестицій в Україні.

 


Випуск 28. Європейська економіка та її торговельна політика щодо України

 

Історія створення ЄС. Поняття центру і периферії та принципи співпраці в середині ЄС. Угода про співробітництво з ЄС - позитиви та негативи. Досвід вступу до ЄС країн східної Європи та Прибалтики. Торговельна політика ЄС щодо України. Підсумки співробітництва та перспективи на майбутнє.Випуск 29. Як паніка впливає на економіку.

 

Все про паніку та панічні настрої в економіці. Історичний екскурс та базові моделі. Головні чинники розповсюдження паніки та їх наслідки. Фінансові паніки - типи та механізми.

 


Випуск 30. Що таке індекс Доу-Джонса.

 

Історія створення, метод розрахунку, прогнозні очікування, фактори впливу - все, що ви до цього не знали про індекс Доу-Джонса.